Aansprakelijkheid en Copyrights.

Het onderstaande is van toepassing op alle web pagina's van www.smvr.nl door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

De webmaster kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De webmaster spant er zich voor in, de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.smvr.nl liggen, deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoekers van deze site.

De Scheeps Modelbouw Vereniging Ridderkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, en geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.
Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van de Scheeps Modelbouw Vereniging Ridderkerk 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webmaster.
 
 De webmaster is te bereiken via de link contact.

   
© SMVR 2009 - 2023 (By Ron Jongeneel)